Ustawa “śmieciowa” zawitała do Gminy Lesznowola

Dziś na posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy ustalono, że podatek, który będzie funkcjonował od 1 lipca 2013 roku, naliczony zostanie od zużycia wody. Jest to dla nas (gminy rozwijającej się) najrozsądniejsze wyjście.

Już wkrótce zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów, w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Na Gminę zostaje nałożony obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gmina zawrze z przedsiębiorcą, wybranym w drodze przetargu, umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rada Gminy postanowiła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391);

Gmina od 1 lipca 2013 r. będzie pobierała opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Na gospodarce odpadami gmina nie może zarabiać,  gdyż jest to system samofinansujący.

 

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *