Ponowne wyłożenie planów dla części wsi Łazy

lesznowola herbOGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lesznowola nr 346/XXIV/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i Wólka Kosowska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.04.2013 r. do 17.05.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w godz. od 8.30 do 15. 30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 11 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lesznowola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia powyżej wymienionych uwag jest Wójt Gminy Lesznowola.

 

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie obszaru objętego planem, proponowanych zmian do planu czy odnośnie samego wyłożenia planu przestrzennego zagospodarowania, można się ze mną kontaktować poprzez zakładkę kontakt.

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: