Nowe stawki za odbiór odpadów w Gminie Lesznowola

Szanowni mieszkańcy Gminy Lesznowola,

Od listopada będą obowiązywać nowe – NIŻSZE stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Aby z nich skorzystać, należy złożyć nową deklarację.

Deklaracje Deklarację mogą Państwo składać od 4.11.2013 roku w wybrany przez siebie sposób:

 • osobiście w poniedziałki od 9:30 do 17:30 lub we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 do 16:00:
  • w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Łazy na ul. Przyszłości 8,
  • w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
 • przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
 • drogą elektroniczną wówczas przesłane deklaracje muszą być potwierdzone:
  • profilem zaufanym ePUAP,
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dla przypomnienia wysokość stawek za odbiór śmieci:

 • 3,20 zł za 1m3 zużytej wody w nieruchomości, na której odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 5,80 zł za 1m3 zużytej wody w nieruchomości, na której odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.

Więcej informacji pod tym linkiem

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: