Najczęściej zadawane pytania w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi

śmieciSzanowni Państwo, poniżej zamieszczone zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi. Zostały one wybrane spośród najczęściej zadawanych Urzędowi Gminy Lesznowola.

1.        Kto i na jakich zasadach będzie odbierał odpady?

Firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu będzie odbierać odpady komunalne od Mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady. Za odbiór odpadów Mieszkańcy będą wnosić opłatę, która zostanie ustalona na podstawie złożonej deklaracji.

2.        Czy Mieszkaniec gminy będzie podpisywać umowę z Urzędem Gminy?

Nie, mieszkaniec gminy nie będzie musiał podpisywać umowy z Urzędem Gminy. Do obowiązku Mieszkańców gminy należy wypełnienie, i złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty, na podstawie wielkości zużytej wody.

3.        Czy trzeba rozwiązać umowę z firmą, która obecnie odbiera odpady?

Tak. Ze względu na różne okresy wypowiedzenia właściciele nieruchomości muszą odpowiednio wcześnie wypowiedzieć umowy z dotychczasowymi odbiorcami odpadów. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów będzie 30 czerwca 2013 r.

4.        Jak często będą odbierane odpady od osób prowadzących działalność gospodarczą?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel firmy deklaruje pojemność oraz ilość pojemników na odpady komunalne, które będą odbierane w ciągu miesiąca. Oczywiście tylko te odpady, które wyprodukowali pracownicy firm, a nie odpady produkowane w ramach działalności gospodarczej.

5.        Dlaczego zdecydowano się na przyjęcie opłaty za odbiór odpadów komunalnych na podstawie zużycia wody?

Na terenie Gminy Lesznowola zdecydowano się na przyjęcie opłaty na podstawie ilości zużytej wody ponieważ uznano, że jest to najbardziej zasadna propozycja mając na uwadze specyfikę gminy. Ze względu na fakt, iż ok. 7000 osób mieszkających na terenie gminy jest niezameldowanych, spowodowałoby to, że koszty odbioru odpadów ponosiłyby osoby zameldowane. Metoda obliczenia opłaty na podstawie miesięcznego zużycia wody pozwala na zminimalizowanie opisanego wyżej zjawiska.

6.        Skąd można pobrać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla mieszkańców i firm, można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Lesznowola, tj. www.lesznowola.pl (zakładka ,,Dla mieszkańców” → Gospodarka odpadami → Deklaracje) lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 1).

7.        Co w sytuacji, gdy są dwa wodomierze?

W przypadku gdy jedna nieruchomość wyposażona jest w dwa wodomierze (jeden ogólny, drugi np. do wody, którą podlewany jest ogród), ilość zużytej wody jest różnicą licznika ogólnego i podlicznika. Tą wielkość wpisujemy w deklaracji do wyliczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

8.        Jak często będą odbierane odpady?

Odpady będą odbierane w każdej ilości. Odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej będą obierane dwa razy w miesiącu; w zabudowie wielorodzinnej jeden raz na tydzień. Odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane jeden raz w tygodniu; w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu.

Dodatkowo w okresie od 1 maja do 30 października w wyznaczonych dniach będą odbierane odpady zielone. Jeden raz na sześć miesięcy odbierane będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble itp.

Informacje na temat częstotliwości odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości są zawarte w Uchwale nr 347/ XXVI/ 2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r., która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola, tj. www.lesznowola.pl (zakładka ,,Dla mieszkańców” → Gospodarka odpadami → Uchwały dotyczące gospodarki odpadami).

9.        W jaki sposób będą odbierane odpady inne: niebezpieczne, budowlane itp.?

Odpady niebezpieczne lub wynikające z prac budowlanych prowadzonych przez mieszkańców, zbierane selektywnie, będą przekazywane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub innych wyznaczonych miejscach podanych do wiadomości publicznej. Do czasu uruchomienia stałego PSZOK będzie on mobilny,
w postaci specjalnie przystosowanego do odbioru odpadów pojazdu.

10.    Co należy zrobić z odpadami takimi jak np. pojemniki po farbach, rozpuszczalnikach czy lekach?

Wszelkie opakowania po chemikaliach, lekach, zużyte baterie lub akumulatory, sprzęt elektroniczny czy elektryczny można oddawać w miejscach zakupu tych artykułów. Będzie istniała również możliwość dostarczenia ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub miejsc wskazanych przez Urząd Gminy Lesznowola.

11.    Jak wypełnić punkt G Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W punkcie G deklaracji należy wpisać stawkę za 1m3 wody, w przypadku gromadzenia odpadów selektywnie, tj. 4,20 zł; w przypadku gromadzenia odpadów nieselektywnie, tj. 6,30 zł, określoną w Uchwale nr 294/ XXIII/ 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14. Grudnia 2012 r., która jest dostępna stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola tj., www.lesznowola.pl (zakładka ,,Dla mieszkańców” → Gospodarka odpadami → Uchwały dotyczące gospodarki odpadami).

12.    Co w sytuacji, w której nie można podać zużycia wody za poprzedni rok?

W momencie, gdy nieruchomość zamieszkiwana jest krócej niż rok, należy podać zużycie wody, za ten okres. W przypadku nieruchomości, które zostały zamieszkane i nie mają jeszcze wskazań wodomierza należy przyjąć średnie zużycie wody, tj. 3m3 na jednego mieszkańca w skali miesiąca, a w momencie uzyskania informacji na temat własnego zużycia wody wprowadzić korektę do deklaracji.

13.    Jak obliczyć zużycie wody, w sytuacji, w której nie ma odczytu z pełnego roku?

Jeżeli odczyt zużycia wody przekracza dwanaście miesięcy, aby obliczyć miesięczne zużycie należy podzielić ilość zużytej wody przez ilość miesięcy, za który jest odczyt.

 14.     Na jaki rachunek będą dokonywane wpłaty za odbiór odpadów komunalnych?

Każdy z mieszkańców otrzyma indywidualne konto, na które będzie dokonywał wpłaty za odbiór odpadów.

15.     Jakie będą konsekwencje w przypadku braku złożenia deklaracji opłaty za odbiór odpadów?

W takiej sytuacji organ wykonawczy gminy w drodze decyzji określi wysokość opłaty biorąc pod uwagę ilość zużytej wody na terenie nieruchomości.

16.     Jakie konsekwencje poniesie osoba, która nie będzie uiszczać nowej opłaty?

W stosunku do osoby, która będzie unikać płacenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, będzie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

17.     Jak wypełnić deklarację jeżeli nieruchomość ma dwóch właścicieli?

W przypadku gdy istnieje współwłasność nieruchomości deklarację może wypełnić jeden z nich, zaznaczając odpowiednie pole (tj. współwłaściciel) w punkcie C2 deklaracji. Drugi współwłaściciel powinien złożyć podpis pod deklaracją w punkcie H32.

18.    Jak wypełnić deklarację jeżeli nie ma kanalizacji?

W przypadku braku kanalizacji należy przyjąć średnie zużycie wody, tj. 3m3/ na jedną osobę w ciągu miesiąca.

19.    Czy segregowanie odpadów zależy od posiadania kompostownika?

Posiadanie lub brak kompostownika nie wpływa na decyzję o segregowaniu odpadów.
W przypadku jego braku odpady zielone będą obierane z nieruchomości.

20.    Pojemniki i worki.

Od Mieszkańców odbierane będą odpady w każdej ilości, ale każdy z Mieszkańców ma obowiązek posiadania pojemnika lub worka.

21.    Co w sytuacji, w której następuje zmiana w miesięcznym zużyciu wody?

Deklaracja składana do 30 kwietnia 2013 r. jest pierwszą deklaracją. Jeżeli później nastąpi zmiana zużycia wody w związku ze zmianą ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, albo nieruchomość zamieszkiwana będzie tylko przez pewien okres, należy złożyć deklarację korygującą, wskazując w niej nowe zużycie wody. Jest to ta sama deklaracja, która jest składana do 30 kwietnia 2013 r., ale w punkcie B1 należy zaznaczyć pole ,,zmiana danych w deklaracji”.

22.    Ile deklaracji należy złożyć w przypadku założonej wspólnoty mieszkaniowej?

Jeżeli jest założona wspólnota i istnieje wspólna altana śmietnikowa dla wszystkich Mieszkańców to wystarczy złożyć jedną deklarację przez Zarząd. W sytuacji, gdy każdy z mieszkańców wspólnoty ma indywidualną umowę z Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i własny pojemnik na odpady, wtedy składa deklarację w swoim imieniu.

23.    Jaką deklarację powinny złożyć osoby prowadzące działalność gospodarczą?

Tytuł deklaracji dla przedsiębiorców brzmi: ,,Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.

24.    W jaki sposób można złożyć deklarację opłaty za odbiór odpadów?

Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą listem poleconym/ za potwierdzeniem odbioru.

25.    Gdzie można uzyskać informację na temat zużytej wody?

Informację o ilości zużytej wody można uzyskać w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, Łazy ul. Przyszłości 8, tel.: (22) 757 94 32, fax.: (22) 757 72 71, adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl

26.    Jak będzie wyglądała segregacja odpadów?

Do segregacji będą potrzebne trzy pojemniki lub trzy worki. W pierwszym znajdą się odpady szklane; w drugim pozostałe opakowania; w trzecim odpady zmieszane, mokre, których nie można wyselekcjonować do jednego z dwóch pierwszych pojemników.

 

Źródło: Urząd Gmina Lesznowola

 

 

 

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: