Zmiany ustawowe w nowej kadencji samorządu

Obecna kadencja samorządu kończy się 16. listopada. Nowa rada zostanie zaprzysiężona w terminie pomiędzy 19, a 23 listopada. Czeka ją szereg nowości, które wprowadził ustawodawca w znowelizowanych ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

 1. Dłuższa kadencja:
  • Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat.
 2. Budżet obywatelski:
  • W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe; jego wysokość wynosi co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu.
  • Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt budżetu obywatelskiego nie może być większa niż 0,1 proc. mieszkańców danego terenu.
 3. Obowiązek transmisji:
  • Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych samorządu.
 4. Wykazy głosowań – publiczne:
  • Głosowania na sesjach rad oraz sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.
 5. Komisja skarg i wniosków:
  • Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, przyjmuje też wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
 6. Minimalna liczebność klubów radnych:
  • Radni mogą tworzyć kluby radnych, które muszą składać się z co najmniej trzech radnych. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy, powiatu lub województwa.
 7. Projekt uchwały – na sesję:
  • Obowiązkowe jest wprowadzenie do porządku obrad rady projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych. Projekt będzie musiał być złożony co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem sesji. W tym trybie będzie można zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję.
 8. Przewodniczący rady zwierzchnikiem:
  • Przewodniczący organu stanowiącego będzie miał prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej, wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy; tym samym będzie miał możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.
 9. Uprawnienia kontrolne radnych:
  • Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.
 10. Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych:
  • W sprawach dotyczących danego samorządu właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty, marszałka województwa. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.
 11. Bez wójta w zarządzie:
  • Ustawa rozszerzyła o wójta krąg podmiotów, które nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.
 12. Coroczna debata o stanie samorządu:
  • Organy wykonawcze  zostały zobowiązane do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.
 13. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców:
  • Mieszkańcy gminy, powiatu i województwa zyskują prawo inicjatywy uchwałodawczej. Do tej pory takie prawo fakultatywnie mogło być przewidziane w statucie danej jednostki samorządowej. Grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 tys. mieszkańców – co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 200, a w gminach większych – co najmniej 300 osób.
 14. Przewodniczący komisji rewizyjnej – z opozycji:
  • Na szczeblu województwa przewodniczącym komisji rewizyjnej będzie radny największego klubu radnych, który złożył oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: