Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łazy II

Chciałbym przekazać informację odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Łaz II (obszar przy oczyszczalni).

Kilka dni temu odbyła się komisja urbanistyki, rolna i planowania przestrzennego rady Gminy Lesznowola. Jednym z jej punktów miało być uchwalenie planu części obrębu Łazy II.

Kiedy obrady komisji doszły do punktu h (taki numer miała ten plan w porządku obrad) była godz. 11:30. Głos na początku zabrał Pan wójt Marcin Kania, który powiedział, że ten plan jest zgodny ze stanowiskiem komisji polityki przestrzennej i uwzględnia część uwag złożonych przez mieszkańców. W takim samym tonie wypowiedziała się Pani Ewa Gurtowska kierownik referatu urbanistyki i planowania przestrzennego. Po omówieniu planu przez pracowników urzędu nadszedł czas na dyskusję.

Nie będę jej tutaj szczegółowo relacjonował, bo trwała ponad godzinę, ale stwierdziłem, że w takim kształcie jaki jest obecnie, jest on nie do przyjęcia przez mieszkańców. Większość uwag złożonych przez ponad 300 mieszkańców została odrzucona. Moje uwagi też w większości zostały odrzucone.

Faktem jest, i nie będę tego ukrywał, że podczas prac na komisji nad planem w maju tego roku, poniosły mnie emocje i po odrzuceniu kilku poprawek do planu przez komisje (np. intensywność zabudowy i wysokość zabudowy) powiedziałem, że nie zamierzam brać udziału w tym spektaklu i swoje uwagi złożę na piśmie, a Państwo (radni) niech sobie debatują.Teraz na komisji, a także na dyskusji publicznej w grudniu 2020 roku zachowałem zimną krew i opowiedziałem o swoich zastrzeżeniach i uwagach. Przedstawiłem swoje wyliczenia ile kosztowałoby gminę wprowadzenie takiego planu, ilu mieszkańców by przybyło.

Dane przedstawione powyżej może i są błędne, ale innych nie dostaliśmy. Pierwsza kolumna zawiera wyliczenia kosztów, które musi ponieść urząd urząd, w wersji optymistycznej. Druga kolumna to moje uwagi co do planu, w wersji, dla mnie, realistycznej. Trzecia kolumna, to koszt infrastruktury, jaki poniósłby urząd, gdyby zabudowano cały teren zgodnie z obowiązującym planem. Ponadto argumentowałem, że jeśli nie ograniczymy zabudowy, to wkrótce nie wydostaniemy się z Łaz i Magdalenki na al. Krakowską, czy nową trasę S7.

Z kolei gmina argumentowała swoje stanowisko przywołując, zapisy art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym, który mówi, że właściciel nieruchomości w związku ze zmianą planu może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę. Dlatego przygotowałem to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli koszty szacunkowe wprowadzenia planu w kształcie proponowanym przez gminę.

Po długiej debacie przyszedł czas na głosowanie i nastąpił pat. 5 radnych było za zmianą planu, a 5 przeciw. Dlatego sprawa wróci na komisje w marcu.

Warto nadmienić, że cała procedura planistyczna trwa od 2011 roku i chyba wszyscy chcieliby ją zakończyć, ale nie można, z myślą o swoich dzieciach, wnukach, z myślą o przyszłości Łaz, Magdalenki, Wilczej góry, Władysławowa, pozwolić na zabudowanie tych terenów bez odpowiedniej i całościowej koncepcji urbanistycznej, która wskazywałaby nowie miejsca pod oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, szkoły i przedszkola. Musimy podejść rozważnie do tego planu. Pewne kroki urząd już poczynił i ja jestem w stanie plan poprzeć w marcu, jeśli dokona jeszcze kilku zmian.

Dziękuję za wsparcie na komisji radnym Małgorzacie Bobrowskiej, Anicie Kochanowskiej-Cydzik, Dorocie Vasilopoulou, Marcie Maciejak oraz sołtysowi Łukasz Szulik., który także był obecny.

Mam nadzieję, że w marcu dojdziemy do porozumienia i uda się zamknąć tę procedurę planistyczną w gminie, która będzie kompromisem pomiędzy oczekiwaniami, a rzeczywistą możliwością zmiany.

Obowiązujący plan: plan Łazy II (teren przy oczyszczalni)

Projekt planu: projekt planu dla części Łaz II (teren przy oczyszczalni)

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: