Samorządowiec przyjazny rodzinie

Niezmiernie miło mi poinformować Państwa, że otrzymałem wyróżnienie “Samorządowiec Przyjazny Rodzinie”, które przyznaje Centrum Wspierania Inicjatyw Dla Życie i Rodziny.

W trakcie kampanii samorządowej złożyłem podpis pod dekalogiem “Samorządowca Przyjaznego Rodzinie”. Zobowiązałem się wtedy do:

 1. Pełnego zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty, która powierzyła mi mandat.
 2. Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej
w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.
 3. Wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci.
 4. Podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych.
 5. Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.
 6. Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.
 7. Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.
 8. Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania.
 9. Finansowania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty.
 10. We wszystkich działaniach publicznych kierowania się prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

Pragnę w tej kadencji realizować te postulaty, a możliwości samorząd gminy ma dużo.

Zadania własne samorządu dotyczą następujących spraw:

 • Zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. W ramach swoich kompetencji samorząd podejmuje decyzje o nowych inwestycjach budowlanych, w tym o budowach galerii handlowych czy wieżowców, jak również zachowaniu czy powstawaniu obszarów zielonych w miastach.
 • Gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego, w tym decyzji o ich remontach czy modernizacjach układu drogowego w taki sposób, by był on bardziej przystępny i bezpieczny dla mieszkańców.
 • Transportu publicznego i związanych z nim decyzji odnośnie cen biletów oraz korzystania z usług konkretnych przewoźników.
 • Ochrony przyrody, środowiska oraz gospodarki wodnej i terenów zielonych. Samorząd terytorialny odpowiada za utrzymanie i tworzenie parków, skwerów i zieleńców, a także za wydzielanie z terenów zielonych obszarów pod zabudowę.
 • Wodociągów i kanalizacji, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, dbania o wysypiska oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Władze samorządowe mają więc wpływ na ceny wywozu śmieci, lokalizację wysypisk i oczyszczalni.
 • Zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz.
 • Ochrony zdrowia i pomocy społecznej wraz z ośrodkami i zakładami opiekuńczymi. Samorząd terytorialny odpowiada za utrzymanie instytucji pomocniczych; podejmuje też decyzje o wsparciu konkretnych możliwości pomocy.
 • Komunalnego budownictwa mieszkaniowego, w tym rozeznania zapotrzebowania na mieszkania na danym terenie.
 • Edukacji, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Władze samorządowe mają wpływ na liczbę placówek oświatowych i panujące w nich warunki, a także na sam proces prowadzonej w nich edukacji.
 • Polityki prorodzinnej i zapewnienia wszelkiej pomocy i opieki kobietom w ciąży, a także możliwości udzielenia realnej pomocy i wsparcia rodzinom, w tym ulg na dzieci.
 • Kultury i ośrodków kultury, w tym bibliotek, muzeów, teatrów, domów kultury itp. Władze samorządowe decydują o tym, czy i w jakich proporcjach będą wspierane poszczególne ośrodki kulturalne. Mają również wpływ na podejmowane przez nie działania i prezentowane w ich ramach wartości.
 • Troski o zabytki. Zadaniem samorządu jest dbałość o zachowanie jak największej liczby wartościowych pamiątek dla potomnych oraz budowanie więzi lokalnych.
 • Sportu, turystyki i rekreacji, w tym terenów rekreacyjnych, urządzeń i obiektów sportowych. Do zadań samorządu terytorialnego należy dbałość o rozwój fizyczny dzieci i dorosłych, zachęcanie ich do zdrowego trybu życia, w tym wspieranie lokalnych klubów sportowych i innych inicjatyw aktywizujących.
 • Targowisk i zasad handlu przejrzystych dla kupców.
 • Cmentarzy komunalnych i ich utrzymania, a także dbałości o miejsca pamięci wybitnych lokalnych członków wspólnoty.
 • Publicznego porządku i bezpieczeństwa ludności.
 • Ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym m.in. dbania o stan wałów przeciwpowodziowych.
 • Utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Promocji gminy, w tym m.in. wybierania i budżetowania poszczególnych elementów promocji i wspierania inicjatyw promocyjnych korzystnych dla danego terenu.
 • Współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ich wyboru, formy współpracy i wsparcia.
 • Pozyskiwania środków finansowych spoza gminy, wyszukiwania partnerów prywatnych do realizacji zadań samorządowych oraz podejmowania decyzji o źródłach finansowania.
 • Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym podejmowania wspólnych inicjatyw, które mają służyć wymianie doświadczeń i obustronnemu rozwojowi.rodzina ma głos1508x772
Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: