Referendum lokalne w Gminie Lesznowola

Dziś rano, na posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Lesznowola, podjęto decyzję o przeprowadzeniu referendum gminnego. Dzięki temu Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w sprawie ustawy metropolitalnej. W najbliższą środę na sesji Rady Gminy zostanie podjęta stosowna uchwała. Proponowany termin referendum to 11 czerwca.

Zasady przeprowadzenia referendum lokalnego, w tym referendum gminnego, reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 poz. 400). Określa ona m.in., że referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od daty opublikowania uchwały rady w dzienniku urzędowym lub uprawomocnienia się wyroku sądu. Dodatkowo Koszty referendum (takiego, do którego ma dojść w naszej gminie) pokrywa się z budżetu gminy (art. 40 ust. 1 ustawy.).

Referendum przeprowadzają gminne i obwodowe komisje do spraw referendum. W tej sprawie rada gminy powołuje komisję gminną, która z kolei powołuje komisje obwodowe. W skład komisji wyborczych wchodzą osoby wskazane przez wójta.

Gminna komisja zarządza wydrukowanie kart do głosowania, które muszą zawierać:
a) oznaczenie referendum, w tym organu, który postanowił o jego przeprowadzeniu,
b) pytania lub warianty rozwiązania,
c) pouczenie o sposobie głosowania,
d) odcisk pieczęci organu właściwego do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu referendum oraz komisji obwodowej.

Po zakończeniu głosowania obwodowe komisje sporządzają protokół wyników, który przewodniczący przesyła do komisji gminnej. Komisja gminna po otrzymaniu wszystkich protokołów sporządza protokół wyniku referendum, który podaje do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie w swojej siedzibie. Kopię protokołu referendum zarządzonego przez radę gminy przekazuje się wójtowi.

 

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: