Program wyborczy

Szanowni Państwo,

Poniżej publikuję program wyborczy oparty na pięciu filarach.

 1. Edukacja

Dziś przedstawiamy pierwszy z punkt, czyli edukacja. Znalazł się on na samej górze nieprzypadkowo. Uważamy, że skoro oświata pochłania dużą część budżetu gminy, bo ok. 40%, to należy się jej pierwsze miejsce.

W naszym programie dla Gminy Lesznowola proponujemy podział na inwestycje związane z infrastrukturą edukacyjną oraz na wydatki związane z komfortem edukacyjnym.

Uważamy, że nowoczesna edukacja zaczyna się od żłobka i przedszkola. Dlatego należy jak najszybciej wybudować w gminie pierwszy żłobek oraz poszerzyć bazę publicznych placówek przedszkolnych. W tym celu skorzystamy ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z programu „Maluch+”. Zdajemy sobie sprawę, że gmina jest rozległa, dlatego przeprowadzimy konsultacje z mieszkańcami, gdzie najlepiej ulokować tę inwestycję. Ponadto proponujemy „Bon Malucha”, czyli dofinasowanie na prywatny żłobek, bądź opiekunkę dla dziecka od 13 miesiąca, do ukończenia trzeciego roku życia w wysokości 400 złotych (teraz w gminie wynosi 200 złotych).

Doceniając pracę nauczycieli, zaproponujemy konsultacje społeczne w szkołach z ich udziałem. Chcemy wiedzieć jakie są potrzeby i problemy w placówkach oświatowych. Jesteśmy przekonani, że ich rozwiązanie przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji w naszej Gminie. Dołożymy starań, aby w budżecie zabezpieczyć więcej środków na zajęcia pozalekcyjne. Ponadto, będziemy wspierać urząd gminy, aby pozyskiwał więcej środków z różnych źródeł zewnętrznych oraz programów wspomagających pracę nauczycieli oraz wspierających uczniów. W szczególności z programów unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego, ale także środków ministerialnych i województwa. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskamy środki na zajęcia sportowe, lekcje pływania. Wdrożymy także bezpłatne przeglądy dentystyczne dla uczniów szkół podstawowych.

Nad bezpieczeństwem w obrębie placówek oświatowych czuwać będzie policja, która zostanie sfinansowana dzięki dodatkowym środkom z budżetu gminy na służby ponadnormatywne. To wszystko z troski o nasze dzieci.

 1. Ład przestrzenny

Drugim punktem jest ład przestrzenny, gdzie jednym z jego wyznaczników są plany przestrzenne, których uchwalanie należy do wyłącznej kompetencji rady gminy i zawarcie w nich niezbędnych zapisów ułatwiających życie mieszkańców.

Jesteśmy jedną z najszybciej urbanizujących się gminy w Polsce. Przy każdej okazji podkreślane jest, że mamy plany przestrzenne dla 95% obszaru gminy. Jest to oczywiście z jednej strony plus, który przyśpiesza proces urbanizacji naszej gminy i z gminy typowo rolniczej, zmieniamy się w gminę o zabudowie mieszkaniowej – sypialnię dla Warszawy. Z drugiej strony minusem jest ich aktualność (w niektórych miejscach funkcjonują jeszcze plany z 2001 roku) oraz czasami ogólnikowość, czego przykładem jest osiedle budowane przez dewelopera przy ul. Mleczarskiej.

Dlatego proponujemy stworzenie kompleksowego planu rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Byłby on wyznacznikiem do aktualizacji studium gminy Lesznowola, który powstał siedem lat temu w 2011 roku.  Dzięki temu moglibyśmy powstrzymać chaos w zabudowie, który spotykamy w niektórych częściach gminy, gdzie obok domów w zabudowie jednorodzinnej, powstają szeregowce lub zabudowa wielorodzinna, czy też obok domów powstają hale usługowo-przemysłowe.

Kolejnym punktem jest ograniczenie zabudowy wielorodzinnej. Wiemy z raportu pod redakcją dr Piotra Kopycińskiego pt. „Sprawne Państwo. Samorządowa służba cywilna. Obszary metropolitalne. Zagospodarowanie przestrzenne.”, że wysokość nakładów na infrastrukturę społeczną w przeliczeniu na 1 lokal mieszkalny/dom to 33 574,63 złote.  Koszty te ponosi mieszkaniec gminy, a nie deweloper. Narusza to także ogólną zasadę obowiązującą w systemach planistycznych Unii Europejskiej o nieobciążaniu dotychczasowych podatników kosztami osiedlanie się nowych mieszkańców. Ograniczenie zabudowy wielorodzinnej nie spowoduje znaczącego spadku dochodów gminy, a pomoże rozwiązać problemy związane z bazą oświatową.

Obecnie możemy spotkać się z sytuacją, że obok zabudowy mieszkaniowej, stawiane są hale przemysłowo-usługowe. Dzięki aktualizacji studium, chcemy wyznaczyć tereny przy głównych drogach komunikacyjnych, które skupiałyby takie obiekty.

Plany zagospodarowania przestrzennego mają sprzyjać rozwojowi gminy Lesznowola i poprawiać komfort życia mieszkańców w naszej lokalnej wspólnocie.

 1. Komunikacja i transport

Trzecim punktem naszego programu wyborczego jest komunikacja i transport. Uważamy, że należy stworzyć gminny plan rozwoju inwestycji drogowych, którego założenia powstaną w trakcie konsultacji z mieszkańcami sołectw. Budowa poszczególnych ulic, poprzedzona będzie rozmowami z mieszkańcami o wyglądzie nowej infrastruktury.

Istniejące drogi chcemy zmodernizować pod kątem bezpieczeństwa. Pragniemy do istniejących ulic dobudowywać chodniki. Ponadto uważamy, że należy sporządzić mapę niebezpiecznych miejsc w gminie i wspólnie z ekspertami ruchu drogowego, postarać się je rozwiązać. Należy także sporządzić jednolite wytyczne co do spowalniaczy usytuowanych na gminnych ulicach, tak, aby w całej gminie budowane były na jeden wzór, a ponadto usunąć te, które już nie spełniają swojej funkcji.

Stawiamy na rozwój ścieżek rowerowych i chodników, ale wykonanych nie z kostki tylko z asfaltu, który jest bezpieczniejszy dla rowerzystów. Ścieżki powinny przebiegać wzdłuż rowów melioracyjnych i lasów.

Chcemy także podnieść dofinansowanie dla biletu metropolitalnego „Warszawa+” z pierwszego poziomu na trzeci najwyższy poziom.

Dodatkowo będziemy się starać o rozwinięcie gminnego transportu. Należy we współpracy z  mieszkańcami, dostosować częstotliwość kursowania linii L do ich potrzeb.

Dopilnujemy, aby wójt gminy, we współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, pozyskiwał środki na budowę dróg z Wieloletniego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, czy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dołożymy wszelkich starań, aby przy współudziale środków z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska modernizować gminne oświetlenie z wykorzystaniem energooszczędnych żarówek LED.

Wiemy, że lepsze drogi i lepsza komunikacja, to lepszy komfort życia mieszkańców naszej lokalnej społeczności.

 1. Rekreacja i sport

Czwartym punktem naszego programu jest rekreacja i sport. Chcemy stworzyć gminny program rozwoju sportu i rekreacji, gdzie w ślad za nim zostanie powołana społeczna rada sportu. W jej skład będą wchodzi przedstawiciele władzy samorządowej, oświaty, Centrum Sportu, ale przede wszystkim działacze sportowi różnych dyscyplin.

Uważamy, że należy cały czas rozwijać infrastrukturę sportową. Niestety, ale w naszej gminie brakuje pełnowymiarowego sztucznego boiska do piłki nożnej. Będziemy się starać, aby powstały dwa – w Wólce Kosowskiej i Nowej Woli. Dodatkowo zasadne jest wybudowanie zadaszonej konstrukcji nad tymi obiektami. Pozwoli to znacząco odciążyć hale sportowe, które w okresie zimowym, każdego dnia, wykorzystywane są do godziny 23:00. Przejście piłkarzy pod „balon”, zwolni także miejsce na halach sportowych dla mieszkańców, którzy będą mogli wynajmować te obiekty po preferencyjnych stawkach.

Postaramy się, aby w budżecie na 2019 rok, zwiększono środki na dofinansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń sportowych z 400 000 złotych na 600 000, a w kolejnym roku na 800 000 złotych.

Proponujemy także rozwój terenów zielonych. Przeznaczymy pieniądze na modernizację placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Pozyskamy także grunty pod nowe obiekty m.in. w Nowej Woli. Oprócz oferty skierowanej do najmłodszych, będziemy chcieli w Magdalence wybudować park linowy dla starszej młodzieży i dorosłych. Także w lesie Magdaleńskim, przy współudziale nadleśnictwa Chojnów, wytyczymy ścieżki biegowe i narciarskie oraz wybudujemy ścieżkę zdrowia. Poszerzymy także bazę urządzeń street workout o nowe lokalizacje.

Mieszkańcy mają prawo oczekiwać od gminy miejsca do rekreacji i wypoczynku na miarę XXI wieku. Dlatego po konsultacjach z mieszkańcami wyznaczymy lokalizację takiej strefy wypoczynku, w której znajdziemy wodny plac zabaw, strefę dla maluchów oraz starszych dzieci, skate park i pumptrack dla młodzieży, siłownię plenerową dla starszych oraz wiele innych atrakcji.

Sport dla większości z nas to nie tylko hobby, ale życiowa pasja. Dlatego będziemy wspierać różne sportowe inicjatywy i zachęcać do udziału w wydarzeniach, które mają u nas miejsce. Aktywność ruchowa jest dla nas niezwykle ważna i dlatego ma olbrzymi wpływ na jakość komfortu życia naszych mieszkańców.

 1. Program społeczny

Ostatnim naszym filarem jest program społeczny. Część naszych postulatów społecznych zapisaliśmy w innych miejscach (chociażby „Bon malucha”, czy przeglądy dentystyczne dla dzieci). Tu chcielibyśmy uzupełnić to co według nas zasługuje na odrębny punkt.

Lesznowola zasługuje na to, aby w jej ośrodkach zdrowia przyjmowali specjaliści. Nie może być sytuacji, że z powodu braku lekarzy nasi mieszkańcy przenoszą się do ośrodka zdrowia w Tarczynie, bo tam dostępnych jest więcej specjalistów. Dlatego będziemy zabiegać, aby powstały nowe gabinety specjalistyczne dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Nasi seniorzy zasługują na szczególną opiekę. Dlatego będziemy dalej wspierać Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury będą działać gminne Kluby Seniora, gdzie będą mogli spotykać się starsi mieszkańcy naszej gminy. We współpracy z seniorami przygotujemy roczne kalendarze wydarzeń kulturalnych, w których zaplanujemy m.in. ciekawe zajęcia, spotkania kulturalne i aktywne formy spędzenia czasu. Uważamy, że należy pochylić się nad Dziennym Domem Pobytu dla seniorów, gdzie pieniądze na ten program można pozyskać z Wieloletniego Programu „Senior+” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zarówno dla dzieci, jak i osób starszych, będziemy chcieli zabezpieczyć środki w budżecie gminy, na dofinansowanie szczepień.

Uważamy, że należy stale powiększać ofertę Gminnego Ośrodka Kultury i Centrum Sportu o nowe zajęcia. Chcemy, by świetlice tętniły życiem, a obiekty sportowe, służyły do aktywnego spędzania czasu, aż do późnych godzin nocnych. Rozbudujemy gminne wydarzenia sportowe o nowe imprezy, odbywające się na wiosnę i w lato.

Gmina powinna być przyjazna seniorom, bliska rodzinie, bezpieczna, bo dzięki temu nasz komfort życia w naszej małej ojczyźnie wzrośnie.

 1. Pozyskiwanie środków na finansowanie programu wyborczego

Wdrożenie niektórych punktów naszego programu, wiąże się z dodatkowymi środkami budżetowymi. Dlatego uważamy, że gmina powinna w lepszy sposób pozyskiwać środki unijne i ministerialne. Według raportu pisma Wspólnota, gmina Lesznowola była dopiero na 1494 miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych w latach 2004-2014 z kwotą 352 złote na jednego mieszkańca, gdzie liderzy osiągali kwoty powyżej 2 000 złotych.

Także gmina powinna w lepszym stopniu wykorzystywać środki ministerialne i wojewódzkie m.in. program „Maluch+”, czy dofinansowanie zajęć na basenie.

Źródłem dochodów będzie także rozwinięta Karta Mieszkańca dająca wymierne korzyści dla osób, które będą chciały się tutaj przemeldować, bądź rozliczać swój PIT.

 

Osobisty program wyborczy:

 1. Realizacja zadań z zakresu:
  • budowy dróg,
  • oświetlenia ulicznego,
  • kanalizacji deszczowej w istniejących drogach,
 2. Inicjowanie polityki przestrzennej (zmiana miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania),
 3. Poprawa estetyki Naszych miejscowości,
 4. Rozbudowa bazy edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej,
 5. Propagowanie aktywnych form wypoczynku, sprzyjających integracji Mieszkańców,
 6. Współpraca z zarządcami drogi krajowej i wojewódzkiej (budowa sygnalizacji świetlnej w Stefanowie i Woli Mrokowskiej,
 7. Rozwój infrastruktury technicznej (budowa światłowodu).

 

Jeśli spodobał się wpis, udostępnij: